دسته‌ها
اخبار

مجمع عمومی موسس چیست؟ – یونیت آزاد خبر

مجامع عمومی شرکت از صاحبان سهام تشکیل می‌شود که به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:مجموع عمومی موسسمجمع عمومی عادیمجمع عمومی فوق العادهمجمع عمومی موسسهیئت موسس در هنگام تاسیس شرکت ­ها، تشکیل می‌شود. تشکیل این هیئت برای شرکت های سهامی عام ضروری است. در واقع برای راه اندازی شرکت بایستی انجمن موسس تشکیل شود. نکته مهم آن است که برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیئت مدیره و بازرس بوده و مشخصات اعضای هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد که انتخاب این اعضا توسط مجمع عمومی موسس انجام می‌گیرد. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت کنند.همان طور که اشاره شد تشکیل این مجمع برای شرکت های سهامی عام الزامی بوده و این درحالی است که برای شرکت های سهامی خاص، غیرالزامی است (این گونه شرکت ها می توانند به صورت عدم تشکیل مجمع عمومی موسس و اکتفا به مدارک و صورت‌جلسه ‌های ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضای تمام سهام‌ داران برسد، اقدام کنند.) عنوان موسس برای این مجمع ، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.یک نکته که در ابتدا جهت شفاف تر شدن جایگاه مجمع عمومی موسس لازم به ذکر است آن است که مجمع در ابتدای تاسیس شرکت تشکیل می‌ شود و پس از آن منحل می ‌شود و این در حالی است که مجمع عمومی عادی پس از انحلال مجمع موسس تشکیل می ‌شود و تا زمان بقای شرکت تشکیل خواهد شد.دعوت به مجمع عمومی موسسدعوت مجمع عمومی موسس به این شکل خواهد بود که تاریخ تشکیل مجمع در روزنامه ای که در اعلامیه پذیره نویسی معلوم شده آگهی شده و علاوه بر آن به موجب دعوت نامه جداگانه کلیه تعهدکنندگان سهام در یک روز و ساعت معین دعوت شده و دستور مجمع هم در آن قید می شود.از جمله وظائف و اختیارات مجمع عمومی موسس می توان به موارد زیر اشاره داشت:به گزارش موسسین رسیدگی و آن ها را تصویب کند: موسسان باید گزارش اقدامات خود در راستای تشکیل و ایجاد شرکت را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند لذا موضوع گزارش موسسین همان اقدامات قانونی آن ها است. مجمع عمومی موسس همین گزارش را به تصویب می رساند. تصویب این گزارش به معنی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود.رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان و تادیه مبالغ لازمتصویب طرح اساسنامه شرکت: طرح اساسنامه توسط موسسین تهیه میشود و تصویب آن با مجمع عمومی موسس است.تصویب اولین مدیران و بازرسان شرکتاحراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت حداقل به میزان ۳۵ درصد از تعهدات پذیره نویسانرسیدگی آورده های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موسسینتصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن (لازم به تاکید است که هر گونه تغییر در مواد اساس نامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق ‌العاده‌ می ‌باشد.)تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام، در آن منتشر خواهد شد.(درباره این بند لازم به ذکر است که به موجب تبصره ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون تجارت، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا “تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه” ، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور ، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف ” وزارت فرهنگ و ارشاد ” تعیین می شود ، درج و نشر خواهد شد.)این مطلب را حتما بخوانید:  مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی سالیانه چیست؟ذکر چند نکته در رابطه با این مجمع حائز اهمیت استپس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت تعهد گردیده و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده است، تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان را تعیین، اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.نحوه اداره مجمعمجمع عمومی موسس توسط هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.انتخاب رئیس، ناظر و منشی مجمعرئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب گردیده ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.ثبت تصمیمات مجمعاز تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.حضور اعضا مجمعدر این مجمع، حضور کلیه موسسین و پذیره نویسان مجاز است گرچه هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه اعزام کند. این مسئله راجع به اشخاص حقوقی نیز صادق است. لذا کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور داشته، تصمیم‌ گیری در آن از طریق دادن رای صورت می گیرد و هر سهم دارای یک رای خواهد بود. یعنی هر سهم بیشتر از یک رای نخواهد داشت و هیچ کسی را هم عملا نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.شرط تشکیل مجمعبرای تشکیل مجمع عمومی موسس حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل ۵۰% از سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند، ضرورت دارد. اگر در دعوت اول اکثریت مذکور شرکت نکردند مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط بر اینکه حداقل ۲۰ روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد.این مطلب را حتما بخوانید:  قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند؟زمانی مجمع عمومی جدید قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حضور داشته باشند. در هر یک از دو مجمع فوق تصمیم گیری ها باید با اکثریت دو سوم آرای حاضرین انجام شود. در صورتی که در مجمع عمومی دو سوم اکثریت لازم حضور نداشته باشند، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.گزارش موسسینحداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع، گزارش موسسین شرکت باید در محلی که در آگهی دعوت به مجمع تعیین شده می‌شود، آماده باشد.مزایای موسسانموسسان می‌توانند برای خود و در قبال زحماتی که برای ثبت شرکت متحمل شده اند، مزایایی مطالبه کنند. این خواسته نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. ماهیت این گونه سهام این است که مقرر می شود که سود بیشتری به این گونه سهام تعلق بگیرد یا قبل از تقسیم سود، مقداری از کل سود به آن سهام تعلق گیرد یا اینکه هنگام تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، مقدار بیشتری از دارایی شرکت نسبت به مبلغ اسمی سهم، به آن سهم تعلق بگیرد.آورده غیرنقدیدر صورتی که موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند، باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را درباره ارزیابی آورده های غیر نقدی جلب کرده و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. مجمع عمومی نمی‌ تواند آورده‌ های غیرنقد را بیشتر از آن چه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.در صورتی که آورده غیرنقد تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آن ها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل کنند و مبالغ لازم را تادیه نمایند و در حالتی که صاحبان آورده غیر نقد تسلیم نظر مجمع نشوند تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد.ترتیبی که برای خواندن مقالات” مجامع “به شما پیشنهاد می‌کنیم: / 5

دسته‌ها
اخبار

یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

سی‌وچهارمین یادواره شهدای مسجد پنبه‌چی پاسداشت شهدای عملیات کربلای پنج شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ با سخنرانی امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش، شعرخوانی مجید تال و مداحی سیدمحمود علوی و با حضور خانواده‌های شهدا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مسجد پنبه‌چی تهران برگزار شد.همچنین در بخشی از این مراسم کمک‌های مومنانه در قالب بسته‌های معیشتی و جهیزیه برای خانواده‌های بی‌بضاعت آماده‌ی توزیع شد.محمدصادق نیک گستر


۰۶:۲۳


۱۳۹۹-۱۰-۲۶

http://fna.ir/f1y14w
دسته‌ها
اخبار

پیش بینی قیمت طلا در هفته پایانی دی ماه/ سکه 400هزار تومان ارزان شد – یونیت آزاد خبر

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 10/650/000 تومان، نیم سکه 5/750/000 تومان، ربع سکه 3/700/000 تومان اعلام شد. همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 1/043/450 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1838 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 23900 تومان، هر یورو را 28800 تومان، هر پوند را …

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، امروز چهارشنبه 24 دی 1399 به 10 میلیون و 900 هزار تومان رسید. به گزارش روند بازار طلا به نقل از مهر ، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، امروز چهارشنبه 24 دی 1399 به 10 میلیون و 900 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 750 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 950 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 280 هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1856 دلار و 12 سنت و هر گرم طلای 18 عیار نیز 1 میلیون و 84 هزار و 994 تومان است. …

جهانی طلا نیز امروز یک هزار و 840 دلار و 82 سنت فروخته شد. به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد، هفته های گذشته قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین کاهش نرخ انس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر انس جهانی طلا در هفته های آینده را پیش بینی کرده اند. کاهش ریسک های بین المللی پس از پذیرش شکست از …

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا امروز در بازار ایران و جهان روند نزولی را طی کرد. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به 1,841 (یک هزار و هشتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.71 درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,841 -13 -0.71 12:00 1,854 9 0.5 روز قبل …

طلا نیز امروز یک هزار و 854 دلار و 79 سنت فروخته شد. به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد، هفته های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین کاهش نرخ انس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر انس جهانی طلا در هفته های آینده را پیش بینی کرده اند. کاهش ریسک های بین المللی پس از پذیرش شکست از سوی …

1,041,200 -37,900 -3.65 16:16 1,079,100 -18,900 -1.76 روز قبل 1,098,000 -3,700 -0.34 2 روز پیش آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل، با 164000 تومان کاهش، 4,513,000 (چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت دلار در بازار آزاد امروز قیمت دلار در بازار آزاد، امروز …

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در حالی امروز را به پایان برد که قیمت طلا، سکه و دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت. هر اونس طلا، امروز به 1,841 (یک هزار و هشتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.71 درصدی داشته است. قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 3.65 درصدی، از 1,079,100 (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان به 1,041,200 (یک میلیون و …

به گزارش اقتصادآنلاین ، نادر بذرافشان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین به کاهش قیمت طلا و سکه اشاره کرد و درباره علت آن توضیح داد: امروز ارزش اونس جهانی طلا نسبت به روز گذشته حدود شش دلار افزایش یافته اما از آنجا که روند ارز نزولی است و تقاضایی هم در بازار طلا وجود ندارد، قیمت طلا کاهش یافته و سکه نیز به کانال 10میلیون تومان بازگشته است. او اضافه کرد: در راستای این روند نزولی، قیمت …

نشینی کرد وسبب ارزان شدن طلا برای خریداران غیرآمریکایی شد. از طرفی تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد آمریکاعاملی است که از قیمت طلا پشتیبانی کرد. قیمت طلا طی هفته گذشته کاهش بسیار سنگینی را تجربه کرده و عمده دلایل آن کاهش قیمت اونس طلا و در کنار آن کاهش نرخ ارز بود. به این ترتیب این فلز گرانبها به قیمت های پایین گذشته سقوط کرد. هر سکه طرح جدید به زیر 11 میلیون تومان رفت و در قیمت …

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا امروز در بازار ایران جهانی روند صعودی را طی کرد، در مقابل بازار ایران شاهد کاهش قیمت هاست. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به 1,856 (یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.6 درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,856 11 0. …

. بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، 29 هزار و 990 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها 29 هزار و 390 تومان است. طبق نرخ های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران سکه و ارز تا ساعت 19، قیمت سکه تمام طرح قدیم ده میلیون و 697 تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید ده میلیون و 882 هزار تومان در بازار طلا و سکه است که قیمت انواع سکه نسبت به روز …

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار جهانی روند صعودی را تجربه کرد و در مقابل قیمت ها در بازار ایران کاهش یافت. هر اونس طلا، امروز به 1,856 (یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.6 درصدی داشته است. هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 1.76 درصدی، از 1,098,000 (یک میلیون و نود و هشت هزار) تومان به 1,079,100 (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید. در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با 82000 تومان کاهش، 4,677,000 (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد. …

…> محمدولی ادامه داد: نرخ اونس جهانی این روز ها رو به کاهش است به طوری که امروز نسبت به هفته گذشته بیش از 50 دلار کاهش یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران تصریح کرد: امروز هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 78 هزار تومان، هر قطعه سکه طرح جدید 10 میلیون و 890 هزار تومان، طرح قدیم 10 میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 900 هزار ، ربع سکه 4 میلیون و 300 هزار و سکه یک گرمی 2 میلیون و 280 هزار تومان در بازار های داخلی معامله شد. …

مراجعه کنند. نرخ اونس جهانی این روز ها رو به کاهش است به طوری که امروز نسبت به هفته گذشته بیش از 50 دلار کاهش یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران تصریح کرد: امروز هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 78 هزار تومان، هر قطعه سکه طرح جدید 10 میلیون و 890 هزار تومان، طرح قدیم 10 میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 900 هزار ، ربع سکه 4 میلیون و 300 هزار و سکه یک گرمی 2 میلیون و 280 هزار تومان در بازار های داخلی معامله شد. …

نوسان قیمت طلا تقاضا برای خرید دوباره کاهش یافت. چنانچه بازار طلا به ثبات برسد تقاضا برای خرید مصنوعات طلا افزایش می یابد. قیمت سکه چقدر ارزان شد؟ محمدولی در ادامه با اشاره به قیمت انواع سکه اظهار کرد: قیمت طلای 18 عیار نسبت به روز گذشته 13 هزار تومان کاهش یافت و با نرخ یک میلیون و 97 هزار تومان معامله شد. سکه طرح جدید هم 140 هزار تومان کاهش یافت و به قیمت 10 میلیون و 990 هزار تومان …

گفتگو با فرارو با اشاره به کاهش نسبی قیمت طلا و سکه در بازار با توجه به کاهش نرخ دلار، اظهارداشت: همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار داخل و قیمت اونس جهانی، طلا و سکه با کاهش نسبی روبرو شده، هرچند که برای مدت کوتاهی نیز سکه تمام به کانال 10 میلیون تومانی نیز سقوط کرده، اما در این محدوده نتوانست دوام بیاورد و دوباره به کانال 11 میلیون تومانی بازگشت. به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد، در …

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلا امروز در بازار ایران و جهان روند نزولی را طی کرد. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به 1,841 (یک هزار و هشتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.71 درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,841 -13 -0.71 12:00 1,854 9 0.5 روز قبل …

نمی کند و به زودی صعودی می شود وارد موقعیت خرید می شوند وقتی این کف شکسته می شود یعنی معامله گران امید به تغییر روند بازار ندارند. به همین دلیل با شکست کف های حمایتی قیمت ها با ریزش بیشتر همراه می شود. زیرا برخی معامله گران از ترس زیان سنگین تر رو به فروش می آورند. دو عامل برای ریزش قیمت سکه ماندن اونس طلا زیر مرز هزار و 850 دلاری و رفتن دلار به سوی کانال 23 هزار تومانی می …

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار ایران و جهان کاهش یافت. هر اونس طلا، امروز به 1,841 (یک هزار و هشتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.71 درصدی داشته است. هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 3.65 درصدی، از 1,079,100 (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان به 1,041,200 (یک میلیون و چهل و یک هزار و دویست ) تومان رسید. در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با 164000 تومان کاهش، 4,513,000 (چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان نرخ گذاری شد …

به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز امروز را در حالی به پایان بردند که قیمت ها روند نزولی را در پیش گرفتند. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به 1,856 (یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.6 درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ 1,856 11 0.6 12: …

سرویس : سیاسی – اقتصاد مقاومتی زمان : شناسه خبر : 1015528 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان ، امروز (پنجشنبه 25 دی 99) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 10 میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 270 هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار های جهانی به یک هزار و 843 دلار رسید و هر گرم طلای 18 …

آفتاب نیوز : بازار در حالی امروز آغاز به کار کرد که قیمت طلا، سکه و دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت. قیمت اونس طلا امروز هر اونس طلا، امروز به 1،847 (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل، کاهش 0.38 درصدی داشته است. قیمت گرم طلا 18 عیار امروز قیمت طلا پایین آمد و در بازار امروز هر گرم طلا 18 عیار نسبت به روز قبل، با 9300 …

حال شکل گیری باشد. هدف بعدی صعودی قیمت طلا دستیابی به سطح مقاومت ثابت و بالاترین سطح قیمت معاملات ماه ژانویه یعنی 1962.50 دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل 1800 دلار در هر اونس است. بر اساس معاملات انجام شده در روزهای اخیر سطح مقاومت نخست طلا دستیابی به بالاترین قیمت هفته جاری معاملاتی یعنی 1864 دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم 1875 دلار در اونس برآورد شده در …

بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 82 هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و 690 هزارتومان رسید. انس جهانی طلا نیز امروز یک هزار و 854 دلار و 79 سنت فروخته شد. بررسی ها نشان می دهد، هفته های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین کاهش نرخ انس جهانی طلا نیز …

قیمت طلا امروز در بازار ایران جهانی روند صعودی را طی کرد، در مقابل بازار ایران شاهد کاهش قیمت هاست. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به 1، 856 (یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش 0.6 درصدی داشته است. قیمت گرم طلا 18 عیار امروز هر گرم طلا 18 عیار امروز با کاهش 1.76 درصدی، از 1، 098، 000 (یک میلیون و نود و هشت هزار …

قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت طلا امروز پنجشنبه 25 دی 99 را در جدول زیر مشاهده کنید. رویداد24 قیمت هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 82 هزار تومان و قیمت قطعه سکه بهار آزادی نیز 10 میلیون و 698 هزار تومان اعلام شد. قیمت انواع ارز قیمت(تومان) دلار 24.498 یورو 29.988 پوند 33.601 سکه بهار آزادی 10.698.000 سکه طرح جدید 10.881.000 نیم سکه 5.900.000 ربع سکه 3.900.000 سکه گرمی 2.280.000 گرم طلای 18 عیار 1.082.000 طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز چهارشنبه 24 دی با 23,300 تومان کاهش، یک میلیون و 82 هزار و 800 تومان معامله شد. بسیاری از کارشناسان بازار طلا طی سال گذشته پیش بینی کرده بودند که قیمت طلا به قله های جدیدی دست خواهد یافت و از هر زمانی بالاتر خواهد رفت؛ اما برخلاف پیش بینی ها این اتفاق محقق نشد. هر چند دیروز هر اونس طلا با افزایش اندکی روبه رو شد و تا ساعت 19:30 به وقت تهران به 1860 دلار رسید. چشم انداز سال خوب برای طلا تغییر نکرده است.از طرفی افت ارزش دلار در ادامه سال، خرید قراردادهای طلا را جذاب تر خواهدکرد. …

، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 82 هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و 690 هزارتومان رسید. انس جهانی طلا نیز امروز یک هزار و 854 دلار و 79 سنت فروخته شد. به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد، هفته های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین کاهش نرخ انس جهانی …

بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 82 هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و 690 هزارتومان رسید. انس جهانی طلا نیز امروز یک هزار و 854 دلار و 79 سنت فروخته شد. به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد، هفته های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین کاهش نرخ انس جهانی طلا …

به گزارش شهرآرانیوز ، به نقل از اتحادیه طلا، جواهر و سکه امروز (25 دی 99) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 10 میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 270 هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار های جهانی به یک هزار و 843 دلار رسید و هر گرم طلای 18 عیار به مبلغ یک میلیون و 57 هزار تومان معامله می شود …

خ 1,041,200 -37,900 -3.65 16:16 1,079,100 -18,900 -1.76 روز قبل 1,098,000 -3,700 -0.34 2 روز پیش آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل، با 164000 تومان کاهش، 4,513,000 (چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت دلار در بازار آزاد امروز قیمت دلار در بازار آزاد، ام …

دسته‌ها
اخبار

بازدید فرمانده کل ارتش از گروه پدافند هوایی چابهار


بازدید فرمانده کل ارتش از گروه پدافند هوایی چابهار – یونیت آزاد خبر

پربازدیدترین ها

دسته‌ها
اخبار

افکارنیوز – قیمت روز موتورسیکلت


یونیت آزاد خبر –
موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و  ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است: 
 
مدل موتور سیکلت 
قیمت (تومان) 
آپاچی 200(1398)
89.000.000
(1398) باجاج پالس 200RS
100.000.000
بنلی TNT 180S 
61.000.000
تی وی اس ویگو(1398)
44.000.000
 همتاز rs150 
43.500.000
کاوازاکی نینجا Z250
222.000.000
کاوازاکی نینجا 250 
340.000.000
کویر موتور رادیسون 125
29.000.000
 فیدل کلاسیک 169 سی سی 
48.940.000
کویر موتور S2-150
46.000.000
 کبیر مدل CDI 125
24.300.000
 رهرو سی جی 125 
22.500.000
هوندا کلیک 150 (2020)
69.500.000
 رهرو مدل ام دبلیو 150 
29.000.000
یاماها AEROX 155 
135.000.000
وسپا اسپرینت 150
185.000.000
وسپا پریماورا 150
190.000.000
 
 
∎​

دسته‌ها
اخبار

برق ۴ نهاد دولتی پرمصرف در تهران قطع شد

به گزارش یونیت آزاد خبر، حمیدرضا منصوری، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این خصوص گفت: به دنبال اطلاع‌رسانی‌های انجام شده مبنی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهر تهران در مدیریت بار و کاهش فشار بر شبکه تامین انرژی کشور و پس از رصد هوشمند بار مصرفی ادارات پایتخت، امروز نیز برق دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در مدیریت مصرف برق نداشتند قطع شد.
منصوری با تاکید بر اینکه رصد مصرف برق ادارات، به شکل روزانه انجام می‌شود، ادامه داد: در روز جاری، برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عملکرد در کاهش مصرف، از راه دور قطع شد.

 
منبع: مهر

دسته‌ها
اخبار

داده‌های گوگل و توییتر نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران خرد در فاز «رضایتمندی» قرار دارند

داده‌های توییتر و گوگل ترندز (Google Trends) نشان می‌دهد که رغبت سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به سطوح سال ۲۰۱۷ رسیده است.
به گزارش کریپتوبریفینگ، شواهد برآمده از معیارهای تحلیلی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خرد بیت کوین، اکنون بیش از هر زمان دیگری به این دارایی و دیگر ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستند.
داده‌های شبکه اجتماعی توییتر نشان می‌دهد که شمار پاسخ‌های حاوی واژه «بیت کوین» حتی از آمار و ارقام سال ۲۰۱۷ هم فراتر رفته است. گفتنی است طی ماه‌های اخیر، چندین بار هشتگ بیت کوین در چندین شبکه اجتماعی از جمله توییتر ترند شده است.
تعداد توییت‌های پیرامون بیت کوین و کاربرانی که از بیت کوین در توییت‌های خود نام برده‌اند. منبع: The TIE
تحقیقات مؤسسه تحلیلی تای (The TIE) نشان می‌دهد که طی ۷ روز گذشته، میانگین توییت‌های حاوی واژه بیت کوین به سطوح بالایی که پیش‌تر در دسامبر ۲۰۱۷ شاهد بودیم، رسیده است. علاوه بر این، تعداد کاربرانی که در مورد بیت کوین توییت می‌کنند نیز از تمامی رکوردهای پیشین فراتر رفته است.
تعداد جست‌وجوهای کلیدواژه بیت کوین در گوگل نیز از اتفاق مشابهی حکایت دارد. داده‌های گوگل ترندز (Google Trends) نشان می‌دهد که حجم جست‌وجو برای بیت کوین به بالاترین سطح سه ساله اخیر رسیده و پس از رکورد ثبت‌شده در دسامبر ۲۰۱۷ در رده دوم قرار دارد.
حجم جست‌وجو در گوگل برای واژه بیت کوین. منبع‌: گوگل ترندز
شواهد نشان می‌دهد سرمایه‌های سرمایه‌گذاران دانه‌درشت، نقش پررنگی در رشد شدید اخیر بیت کوین داشته‌ است. با این حال، رشد آلت کوین‌ها نیز حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خرد کماکان به این دارایی‌ها علاقه‌مند هستند.
مایکل بوسلا (Michael Bucella)، فعال در مؤسسه سرمایه‌گذاری بلاک‌تاور کپیتال (BlockTower Capital) در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) گفته است:
بی‌تردید داده‌های بازار نشان از افزایش چشمگیر مشارکت سرمایه‌گذاران خرد دارد که می‌توان ردپای آن را در افزایش بهای آلت کوین‌ها مشاهده کرد.
طی دو هفته اخیر از ۲۸ دسامبر به این سو، ارزش بازار آلت کوین‌ها ۱۵۰ میلیارد دلار (۷۲ درصد) افزایش یافته است.
مجموع ارزش بازار آلت کوین‌ها منبع: تریدینگ ویو
از دیگر معیارهایی که نباید از آن غافل شد، می‌توان به رشد یک‌باره حجم معاملات ارزهای دیجیتال اشاره کرد که نشان از حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد در بازار دارد. داده‌های مؤسسه تحلیلی کریپتوکامپیر (CryptoCompare) نشان می‌دهد که حجم معاملات آنی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال با افزایشی ۳۰ درصدی به ۱.۱۸ تریلیون دلار رسیده است.
علاوه بر این، حجم معاملات ابزارهای مالی مشتقه نیز سقف‌های تاریخی تازه‌ای را ثبت کرده و طی دو هفته اخیر از مرز ۱.۴ تریلیون دلار عبور کرده است.
از دیگر شواهدی که می‌توان آن را دلیلی بر حاکم‌شدن ترس از عقب افتادن (FOMO) در میان سرمایه‌گذاران خرد دانست، افزایش حجم معاملات در صرافی ایت‌بیت (itBit) است. این صرافی، شریک شرکت پی پال، غول حوزه پرداخت است.
روز گذشته، این پلتفرم معاملاتی شاهد رکورد تازه‌ای در حجم معاملات روزانه خود بود و کاربران آن بیش از ۲۴۰ میلیون دلار رمز ارز معامله کردند. این در حالی است که دیروز قیمت بیت کوین با افتی ۲۰ درصدی حتی تا کف ۳۰ هزار دلار نیز نزول کرد.

دسته‌ها
اخبار

چطور در تپسی ثبت نام و کار کنیم؟ سیر تا پیاز کار در تپسی

چند سالی است که بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران به شدت داغ شده و نه تنها از طرف مسافران بلکه از طرف رانندگان نیز محبوبیت زیادی پیدا کرده ‌است. ایده کار در تپسی یا استفاده از خدمات آن به واسطه شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس بال و پر گرفته است.چرا باید در تپسی ثبت نام کنیم؟ آیا مراحل ثبت نام آن زمان‌بر است؟ تاکسی اینترنتی تپسی شعار “جابجایی هوشمندانه‌تر” را دارد. چنانچه قصد کسب درآمد بیشتر با خودروی خود را دارید، فرصت ثبت نام در تپسی را از دست ندهید!ما به شما آموزش می‌دهیم که چگونه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سامانه اینترنتی تپسی ثبت نام کنید! بدین ترتیب از مزایای حیرت‌انگیز کار در این برنامه تاکسی اینترنتی بهره‌مند خواهید شد!کار در تپسی؛ چرا و به چه علت؟اگرچه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در بدو ورود به بازار ایران با مخالفت‌هایی مواجه شد، با این وجود فرهنگ استفاده از آن به تدریج در میان مردم جا افتاد. در حال‌حاضر چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک، شاهد گسترش استفاده از این ایده خارق‌العاده هستیم.اگر همچنان در رابطه با ثبت نام در تپسی تردید دارید، مزایای منحصربه‌فردی که این استارت‌آپ در اختیار کاربران قرار می‌دهد را از دست ندهید!امکان کسب درآمد با طرح‌های فوق العادهاز افرادی که این حرفه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده‌اند گرفته تا افرادی که قصد کسب درآمد به صورت پاره وقت را دارند، تپسی راه فعالیت برای همه افراد را باز گذاشته است. خبر خوش اینجا است که تپسی با ارائه قیمت‌های به‌صرفه نه تنها مسافران بلکه رانندگان را نیز راضی و خشنود می‌کند.البته طرح‌های تشویقی بی‌نظیری که این استارت‌آپ در اختیار شما قرار می‌دهد نیز از دیگر دلایلی است که ثابت می‌کند نباید فرصت کار در تپسی را از دست دهید!تنها به جایی نروید!فرقی نمی‌کند که بخواهید به خانه بروید یا سرکار؛ در هر مسیری مسافری را به عنوان همراه خود داشته‌باشید و از این طریق درآمد کسب کنید! تپسی این امکان را برای رانندگان فراهم کرده‌است که با تعیین مقصد مورد نظر، مسافر همراهی پیدا کنند.دسترسی به اعتبار در هر لحظهتپسی در راستای حمایت از رانندگان خود دو شیوه پرداخت نقدی و اعتباری را در نظر گرفته است، اما صبر کنید؛ خبر خوش این است که حتی در صورت پرداخت اعتباری نیز دستمزد شما در لحظه در حساب بانکی‌تان قرار خواهد گرفت!البته خدمات بی‌نظیر استارت‌آپ تپسی به همین جا ختم نمی‌شود؛ این استارت آپ برای رانندگان حرفه‌ای خود نیز طرح‌های باورنکردنی را در نظر گرفته‌است. از طرفی این امکان را دارید که از طریق برنامه تپسی لاین حتی دو مسافر را نیز جابجا کنید و درآمد خود را ارتقا ببخشید!این مطلب را حتما بخوانید:  چطور در اسنپ ثبت نام و کار کنیم؟ سیر تا پیاز کسب درآمد از اسنپثبت نام برای کار در تپ سی در کوتاه‌ترین زمانحال که با خدمات منحصربه‌فرد این استارت‌آپ آشنا شدیم، این سوال ایجاد می‌شود که چگونه برای کار در تپسی ثبت نام کنیم؟ آیا ثبت نام در تپسی پیچیده است؟ثبت نام در تپسی به صورت حضوری و غیرحضوری صورت می‌گیرد. با این حال افراد بسیاری ثبت نام به صورت غیرحضوری را ترجیح می‌دهند. به همین خاطر ما نیز قصد داریم ساده‌ترین شیوه ثبت نام در تپسی را به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم.ثبت نام و کار در تپسی به ساده‌ترین شکل ممکن!به منظور ثبت نام در تپسی تنها کافی است که مراحل زیر را یک به یک پشت سر بگذارید و شما نیز به خانواده بزرگ تپسی بپیوندید.در گام نخست باید روی آدرس اینترنتی https://join.tapsi.ir/login کلیک کنید.با ورود به وب سایت تپسی با کادری مواجه می‌شوید که از شما شماره موبایل می‌خواهد. با وارد کردن شماره تلفن همراه، کارت دریافت کد در قسمت انتهایی صفحه به رنگ آبی در خواهد آمد. در ادامه باید روی این کد کلیک کنید.در گام سوم ثبت نام برای کار در تپسی لازم است که کد ۵ رقمی که به شماره موبایل شما ارسال شده‌است را در کادر بالایی صفحه وارد کنید. با وارد کردن کد، کادر پایین صفحه به رنگ آبی درمی آید که باید روی آن کلیک کنید.اگر شماره موبایل خود را اشتباه وارد کرده‌اید، نگران نباشید. در همین صفحه با کلیک روی “شماره را اشتباه وارد کرده اید؟” امکان تصحیح شماره موبایل خود را خواهید داشت.در مرحله بعد فرایند اصلی ثبت نام در سامانه تپسی آغاز می‌شود. تنها کافی است که اطلاعات درخواستی مربوط به هر ۴ گام را به صورت کامل وارد کنید. اما برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز خواهید داشت؟گواهینامه رانندگی؛کارت خودرو؛کارت بیمه خودرو.به منظور پشت سر گذاشتن این چهار گام، تنها کافی است که روی کادر آبی “شروع ثبت نام” کلیک کنید. با کلیک روی کاد، صفحه‌ای به صورت زیر برای شما باز می‌شود. در این صفحه باید اطلاعات اولیه خود را به صورت دقیق در کادر مربوطه وارد کنید.در مرحله بعدی باید روی کادر “تایید و ادامه” کلیک کنید و بدین ترتیب صفحه جدیدی برای شما باز می‌شود. اکنون نوبت به بارگذاری مدارک شما می رسد. این مدارک شامل موارد زیر است:تصویر پروفایل؛تصویر گواهی نامه؛عکس کارت خودرو؛عکس بیمه نامه.هنگامی که بارگذاری تمام مدارک ذکر شده به پایان رسید، باید روی کادر “تایید و ادامه” کلیک کنید.در گام نهایی نیز صفحه‌ای شامل قوانین شرکت تپسی برای شما باز می‌شود. البته توصیه می کنیم که تمامی این قوانین را به دقت مورد مطالعه قرار دهید. در ادامه و در صورتی‌که با قوانین موافق بودید، آنها را تایید کنید.با پایان یافتن ثبت نام غیرحضوری برای کار در تپسی لازم است که پروسه لازم به منظور احراز هویت و تایید مدارک شما طی شود. در صورتی‌که مدارک شما مورد تایید این سامانه و کارشناسان مربوطه قرار گرفت، شما به عنوان راننده تپسی امکان فعالیت و کسب درآمد را خواهید داشت.این مطلب را حتما بخوانید:  چطور در دیجی کالا ثبت نام و کار کنیم؟ آموزش کسب درآمد از دیجی کالاثبت نام در تپسی پیش از دانستن این نکات ممنوع!اگرچه با ثبت نام در تپسی راهکاری ایده‌آل برای کسب درآمد در اختیارتان قرار می‌گیرد، شما نیز مسئولیت‌هایی را عهده‌دار می‌شوید! با دانستن نکاتی که در ادامه مطرح خواهد شد، آگاهانه‌تر پا در مسیر همکاری با تپسی بگذارید.تمدید قراردادقراردادی که بین راننده تپسی و این شرکت بسته می‌شود، یک ساله بوده و پس از گذشت این مدت زمان اعتبار خود را از دست می‌دهد. بنابراین در صورتی که طرفین قرارداد، موافق به ادامه همکاری باشند، قرارداد بین آنها پس از گذشت یک سال باید مجددا تمدید شود.حقوق طرفینبا پیوستن به ناوگان تپسی برای هر سفری که در طول شبانه‌روز قبول می‌کنید، باید حق استفاده از امکانات و خدمات شرکت تپسی را بپردازید. سهم این شرکت از هزینه سفر شما ۱۵% بوده و مابقی مبلغ به شما تعلق خواهد گرفت.البته شرکت تپسی نیز برای افرادی که از پرداخت سهم این شرکت امتناع می‌کنند، قوانینی را در نظر گرفته است. بدین صورت رانندگانی که در پرداخت سهم تاخیر داشته باشند یا از پرداخت آن امتناع ورزند، موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه تاخیر خواهند بود.اهمیت به مسافرتامین امنیت و آرامش مسافران در حین سفر از جمله وظایفی است که بر عهده رانندگان علاقه‌مند به کار در تپسی قرار می‌گیرد. بدین منظور راننده مورد نظر باید به‌خوبی با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا باشد و به آن‌ها عمل کند.به یاد داشته باشید که جلب رضایت مسافران به معنای کسب اعتبار برای شرکت است. به همین خاطر تپسی طرح‌های تشویقی را در این راستا برنامه‌ریزی کرده‌است.کار در تپسی فرصتی استثنائیبا گسترش روز افزون استفاده از فضای مجازی و اینترنت حوزه حمل و نقل نیز از تغییرات در امان نمانده‌است. با ورود تاکسی اینترنتی به کشور، فضای حمل‌و‌نقل دیگر شباهتی به گذشته ندارد و کلیه رانندگان ناگریز به وفق دادن خود با شرایط جدید هستند.ثبت نام در تپسی و کار در این شرکت، مزایای بی‌شماری چه از نظر رفاهی و چه از نظر طرح‌های تشویقی در اختیار شما قرار می‌دهد. البته تپسی نیز مانند هر استارت آپ دیگری قوانین و مقرراتی برای همکاری بهتر و ایده‌آل تدارک دیده‌است. با رعایت این قوانین، به کسب درآمد از وسیله نقلیه خود بپردازید.منتظر چه چیزی هستید؟ همین حالا به وب‌سایت تپسی مراجعه کنید و از مزایا و خدمات بی‌شماری که در اختیار شما قرار می‌گیرد، بهره مند شوید.

دسته‌ها
اخبار

بازدید مسئولان از نقطه مرزی شهرستان دنا/ بررسی و رفع اختلافات مرزی

به گزارش خبرگزاری فارس از سی سخت، پناهی فرماندار دنا، غریب پور دادستان، اعضای شورای تأمین و شریفی معاون مدیرکل امنیتی استانداری، در یک بازدید میدانی  از نقاط مرزی شهرستان دنا مشکلات موجود در این نقطه را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش فارس، فرماندار دنا و دادستان به همراه اعضای شورای تامین، شریفی معاون مدیرکل امنیتی  استانداری، مدیران راهداری، و منابع طبیعی به منظور بازدید از نقاط مرزی روستاهای کت سیاه،کتا از توابع دهستان سادات محمودی بخش پاتاوه بازدید به عمل آوردند. پناهی فرماندار دنا گفت: در این بازدید میدانی که از نقاط مرزی استان کهگیلویه و بویراحمد با استان های اصفهان و چهار محال بختیاری داشتیم همه مکانها، زمینها ،اراضی ملی و چراگاههای منطقه با نگاه مثبت و رفع اختلافات مرزی مورد بررسی قرار گرفت  که با تشخیص و تصمیم هیأت اعزامی مصوباتی برای این نقطه مرزی لحاظ گردید.  پناهی اظهار داشت:در این بازدید بررسی حدود مرزی با رعایت دستورالعمل تقسیمات کشوری و بازدید میدانی از سطح  روستای کت سیاه دهستان سادات محمودی بخش پاتاوه مصوب گردید دو جاده ارتباطی از سمت پل قرح و خرسان به سمت روستا تسطیح و تیغ زنی شود، علوفه مورد نیاز با هماهنگی جهاد کشاورزی برای دامدارن تأمین شود، لکه گیری و رفع نواقصات منبع آب آشامیدنی انجام گیرد، در خصوص اجرای طرح هادی با توجه به اینکه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقشه برداری و جدول گذاری معابر روستایی بطور مطلوب صورت گرفته، برای زیرسازی و آسفالت در کمیته برنامه ریزی منابع اعتباری برای ادامه پیش بینی شود. انتهای پیام/

دسته‌ها
اخبار

عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه/ تلاش برای شناسایی هویت تراکنش های بانکی – یونیت آزاد خبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود و از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند. وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که …

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از پنجم بهمن خبر داد. به گزارش ایسنا، مهران محرمیان با اشاره به این موضوع که برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود، تاکید کرد: از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان …

کارشناس بهداشت خانواده، محیط و حرفه ای، 37 نفر کارشناس آزمایشگاه ، 37 نفر مبارزه با بیماری ها، 33 نفر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و مابقی به سایر رشته های بهداشتی و درمانی اختصاص یافته است. طرحانی نژاد افزود: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در این آزمون هم اکنون شروع شده و تا روز پنجشنبه 25 دیماه 99 ادامه دارد و تاریخ برگزاری امتحان هم روز جمعه 24 بهمن ماه 99 می باشد. وی بیان کرد …

…> کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق به منظور توسعه همکاری های فی مابین در مهر ماه سال جاری تشکیل شد. عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با اشاره به این موضوع که برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود، تاکید کرد: از 5 بهمن ماه امسال، تمام …

قلم | qalamna.ir : به گزارش ایسنا، محمد مسیحی با اشاره به بند 6 بخشنامه شماره 200/99/66 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز 99 اقدام کنند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور افزود: مهلت ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون …

نامه خطاب به پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است: پیرو نظارت میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون حمایت معیشتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومین مبنی بر عدم دریافت یارانه مردمی، ضروری است چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه 120 هزار تومانی برای محرومین و 100 هزار تومانی برای اقشار کم درامد پیگیری و گزارش آن به اینجانب ارائه شود . بر اساس این گزارش، 2 …

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه از پنجم بهمن ماه امسال همه تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند، گفت: برای اشخاص حقیقی کد ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی یا همان کد شهاب عنوان می شود. مهران محرمیان این اقدام را تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت، افزود: فقط …

به گزارش ملیت به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود و از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند. وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی …

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود و از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند. وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی …

به گزارش صبحانه ، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، کد ملی و برای اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها، کد شهاب قلمداد می شود و از 5 بهمن ماه امسال، تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند. وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک ها …

اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. ماده 4- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده 17 قانون و در راستای وظ …

اشخاص دیگر بدون انتقال رسمی سند واگذار شده است و همچنین رخی از این موتورسیکلت ها دارای پلاک قدیمی و یا کلا فاقد پلاک هستند و شماره تماسی از فرد مالک در اسناد مربوطه ثبت نشده است. وی اظهار داشت: بسیاری از این موتورسیکلت ها به دلیل احراز تخلف نداشتن مدارک و مستندات مالکیت، بیمه نامه، گواهینامه و یا جرایم بالا توقیف شده اند که و مالکان برهمین اساس اقدامی برای ترخیص موتورسیکلت توقیفی خود نکردند …

ICTPRESS گزارش می دهد: قیمت مسکن به اپلیکیشن ها و وب سایت ها برگشت/ در حالی که از اواخر اردیبهشت ماه و به دستور دادستانی، قیمت مسکن و خودرو از اپلیکیشن ها و سایت ها حذف شده بود، از 18 دی ماه قیمت خودرو و از روز گذشته قیمت مسکن به این پلتفرم ها بازگشته است عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه/ محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی: از 5 بهمن ماه امسال، همه …

باید در نظر داشته باشند که درج شماره اقتصادی طرف معامله در صورتحساب ضروری است و عدم درج آن تخلف محسوب می شود. درصورتی که افراد حقیقی طرف معامله شماره اقتصادی دریافت نکرده اند، می توان از کد ملی آن ها به جای کد اقتصادی استفاده کرد. برای اشخاص حقوقی ای که شماره اقتصادی ندارند نیز می توان از شناسه ملی آن ها استفاده کرد. بر اساس تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که به صورت معاملات فصلی …

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه پیام نور، امیرحسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام پذیرفته شدگان در مرحله پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی آزمون سراسری (بهمن ماه) مقطع کارشناسی پیوسته سال 1399 در این دانشگاه برای نیمسال دوم 1399-1400 از فردا، 23 دی ماه آغاز و تا 29 دی ماه ادامه خواهد داشت. وی ضمن تبریک به پذیرفته شدگان افزود: نودانشجویان …

داخلی اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتی می داد. با تصویب این قانون تا تیرماه 1381، 4 شرکت بیمه مجوز فعالیت گرفتند. در سال1381 همچنین به موجب مقررات تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه درمناطق آزاد تجاری- صنعتی، نخستین شرکت متعلق به بخش غیردولتی در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد و به دنبال آن شرکت های دیگری اضافه شدند. در دومین روز بهمن ماه هم انتشار خبراقتصادی مهمی جلب توجه کرد؛ صادرات گاز به ترکیه رسما …

به گزارش شبکه اطلاع رسانی رهیاب ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز با اشاره به اجرای طرح محدوده کاهش آلودگی هوا در خوزستان گفت: از تاریخ یکم بهمن ماه 99، خودرو های بدون معاینه فنی طبق مصوبه شورای ترافیک استان اعمال قانون خواهند شد. او با بیان اینکه از مالکان خودرو های مشمول این طرح دعوت می کنیم به منظور توسعه هوای پاک و کنترل ایمنی خودرو ها حتما معاینه فنی آن را در تاریخ مقرر و …

قانون جدید چک قرار بود از بیستم آذر ماه به مرحله اجرا برسد، اما بر اساس اطلاعیه هایی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، اجرای برخی از بند های مهم قانون جدید چک با یک ماه تاخیر همراه شد و در نهایت بخشی از مراحلی از این قانون مانند ثبت اختیاری در سامانه صیاد از این هفته آغاز به کار کرد. آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت در گفت وگو با شبکه خبر ضمن تاکید بر اختیاری بودن ثبت چک در سامانه صیاد …

بی شائبه حافظان تالا ب های کشور، برنامه انتخاب و تقدیر از محیط بانان نمونه تالابی نیز همزمان با روز جهانی تالاب ها برگزار می شود. در این بخش از رقابت، محیط بانان نمونه تالابی همزمان با روز جهانی تالاب ها معرفی می شوند که مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آن تا چهارم بهمن سال 1399 تمدید شد، پیش از این مهلت ارسال 20 دی ماه تعیین شده بود. جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیت های …

مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع مان در این کشور دسترسی داشته باشیم. همتی با اشاره به سفر سال پیش خود به سئول گفت: یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامه نگاری هایی نیز با مقامات کره ای انجام شد …

به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران ، آزمون سال جاری انتخاب حسابدار رسمی بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه مورخ دوم و سوم بهمن ماه برگزار می شود. آزمون های حسابرسی و قانون مالیات ها به ترتیب در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه و آزمون های حسابداری و سایر قوانین به ترتیب در صبح و بعداز ظهر روز جمعه برگزار می شود. به گزارش سامانه تشخیص صلاحیت حرفه …

رنگ متفاوتی با چک های فعلی دارد. چک های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود. معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: تاریخ اعتبار دسته چک های بانک مرکزی صادر می کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه …

به گزارش خارگ نیوز، 22 دی ماه، چهل و دومین سالروز تشکیل شورای انقلاب اسلامی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی درست یک ماه قبل از پیروزی رسمی انقلاب در 22 بهمن سال 1357 است. از جمله مهمترین اقدامات این شورا می توان به تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک ها، ساماندهی دادگاه های انقلاب، برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیش نویس قانون اساسی، تصویب آیین نامه …

ثبت نام نشده اند تا پایان بهمن امسال فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. رئیس ثبت احوال شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه بعداز بهمن ماه سامانه ثبت نام کارت ملی هوشمند غیر فعالی می شود، تأکید کرد: درخواست متقاضیانی که بعد از پایان بهمن ماه مراجعه کنند، هیچگونه ترتیب اثری نسبت به ثبت نام داده نخواهد شد. وی آدرس ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند در اسدآباد را خیابان امام، بالاتر از مسجد امام سجاد(ع)، دفتر پیشخوان به نام خانم وندایی خواند. انتهای پیام/ …

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در جلسه سی و پنجم خود موافقت کرد تا متقاضیانی که پیش از این مراحل ثبت نام تقاضای خود را در سامانه کارا تکمیل کرده اند، تاپایان بهمن ماه وام ودیعه مسکن را دریافت خواهند کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد برای متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن که اجاره آنها به صورت دستی و بدون حضور در بنگاه مبادله شده، مشاورین املاک موظف هستند با دریافت حداکثر 250 هزار …

تیم پاس گرگان در دهمین مسابقه خود در لیگ دسته یک مردان موفق به شکست نماینده اردبیل شد تا همچنان تنها تیم بدون شکست این مسابقات باقی بماند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین روز دور برگشت مرحله مقدماتی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک مردان ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، امروز (دوشنبه) با برگزاری هشت دیدار به صورت متمرکز در دو شهر تهران و …

به این که علاقه مندان برای ارسال آثار خود در بخش های ذکر شده تا 26 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند، ادامه داد: متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09354032237 تماس حاصل کنند. فرخنده خاطرنشان کرد: داوری آثار 30 بهمن ماه و اهدای جوایز برگزیدگان 6 اسفندماه سال جاری انجام خواهد شد. گفتنی است؛ این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و مشارکت …

…> ماده634 قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جرم نبش قبر می گوید: هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می شود… طبق این ماده مقصود از نبش قبر، شکافتن و باز کردن قبر تا مرحله ای است که جسد آشکار شود و لزومی ندارد که حتما جسد از قبر خارج شود. بنابراین اگر مرتکب اقدام به نبش قبر کند اما جسدی در قبر نباشد یا حتی اگر جسدی در قبر باشد اما نبش قبر را تا …